Học bổng

Học bổng năm học 2020-21

Thông báo mới ngày 03/10/2020

Do các lý do ngoài ý muốn, giai đoạn hai của học bổng kéo dài hơn dự kiến. Chúng tôi dự kiến sẽ thông báo kết quả cuối cùng của học bổng vào ngày 17/11/2020. Trong thời gian này, học bổng sẽ liên hệ với các ứng viên đậu vào vòng phỏng vấn.

 

Mục tiêu
Học bổng của Quỹ Philip David Gray dành để hỗ trợ học phí cho các sinh viên Việt Nam đang theo học trong các lĩnh vực có thể đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, như phát triển cộng đồng, quy hoạch đô thị hoặc chăm sóc xã hội. Quỹ học bổng được triển khai với sự hỗ trợ và hợp tác của Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng Việt Nam.

Giá trị của học bổng

Học bổng sẽ hỗ trợ học phí đại học trong suốt chương trình đại học. Học bổng sẽ được tiếp tục cấp cho sinh viên trên cơ sở sinh viên đó tiếp tục đáp ứng được các tiêu chí đề ra cho học bổng.

Đối tượng của học bổng

Đối tượng của học bổng là công dân Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học ở Việt Nam. Quyết định trao học bổng được cân nhắc trên cơ sở khả năng đóng góp của học bổng cho sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực giảm nghèo, bao gồm:

  • Y tế và chăm sóc xã hội,
  • Cơ sở hạ tầng như nhà ở, nước, điện và giao thông,
  • Môi trường tự nhiên Việt Nam
  • Giáo dục

Quy trình xin học bổng

Quy trình xin học bổng sẽ được thông báo khi có thông báo chính thức về thời điểm nhận hồ sơ học bổng.

Tiêu chí đánh giá

Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

  • Khó khăn về tài chính
  • Khả năng và tiềm năng học tập (căn cứ vào bảng điểm, kết quả thi đại học và bảng điểm đại học và thư giới thiệu)
  • Sự phù hợp của chuyên ngành học của ứng viên với mục tiêu của chương trình học bổng (Chú ý: sự lựa chọn chuyên ngành cũng như nghề nghiệp tương lai. Tại vòng 1, ứng viên sẽ phải viết một bài luận ngắn chứng minh ứng viên đó đáp ứng được các tiêu chí này.)

Học bổng sẽ được xem xét lại hàng năm để đảm bảo sinh viên được học bổng tiếp tục đáp ứng các tiêu chí của học bổng.