Quyên góp

Cách thức quyên góp

Chúng tôi rất biết ơn khi nhận được sự quyên góp của mọi tổ chức và cá nhân.

Bạn nên sử dụng Justgiving.com để thực hiện quyên góp.

Nhấn vào đây để thưc hiện quyên góp cho quỹ qua Justgiving.com

Bạn cũng có thể gửi quyên góp đến:

PDG Trust
21 Simpson Street
Glasgow G20 6XZ UK

Vui lòng viết séc đến “Quỹ Tưởng nhớ Philip David Gray cho Việt Nam”.

Người nộp thuế Anh

Vui lòng điền và gửi cho chúng tôi “Tờ khai viện trợ quà tặng”. Bằng cách làm như vậy,chúng tôi có thể yêu cầu giảm thuế cho khoản quyên góp của bạn và làm cho nó thậm chí còn có giá trị hơn đối với Quỹ.

Người nộp thuế Mỹ

Người nộp thuế Mỹ có thể quyên góp qua JustGiving hoặc trực tiếp qua Quỹ. Trong cả hai trường hợp, thông tin về thuế không thể được cung cấp.

Câu hỏi

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình quyên góp hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua info@pdgtrust.org. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho quá trình quyên góp trở nên dễ dàng nhất có thể.